KATA


Pinan Nidan


1907-Scuola di Shuri Pinan (Heian)


Pinan Shodan


1907-Scuola di Shuri


Pinan Sandan


1907-Scuola di Shuri


Pinan Yondan


1907-Scuola di Shuri


Pinan Godan


1907-Scuola di Shuri


Bassai


PASSAI "penetrare la fortezza"


Chinto


CHINTO "gru sulla roccia"


Jion


JION "suono del Tempio"


Jitte


JITTE "dieci mani"


Kushanku


KUSHANKU "osservando il cielo"


Naihanchi


NAIHANCHI "cavaliere di ferro"


Niseishi


NISESHI " ventiquattro passi"


Rohai


ROHAI "specchio luminoso"


Seishan


SEISHAN "mezza luna"


Wanchu


WANCHU "volo di rondine"